VTC71MHF

Casting VTC71MHF to jeden z przedstawicieli wêdek St. Croix Victory, bêd¹cej nowoœci¹ w ofercie amerykañskiego producenta na 2021 r. Jeœli chodzi o podstawowe parametry, kij ten posiada d³ugoœæ 215 cm, wagê 99 g i prêdkoœæ akcji opisan¹ jako FAST. Do ³owienia tym kijem najlepiej u¿yæ przynêt wa¿¹cych 10,5-21 g w po³¹czeniu z link¹ o mocy 6-10 kg.

1 216,00 

Długość

2,15 m

Akcja

FAST

Moc

MH

Części

1

Moc linki

6-10 kg

Przynęta

10,5-21 g

Waga

99 g

Uchwyt

1