VTC73HXF

Casting VTC73HXF to jeden z przedstawicieli wêdek St. Croix Victory, bêd¹cej nowoœci¹ w ofercie amerykañskiego producenta na 2021 r. Jeœli chodzi o podstawowe parametry, kij ten posiada d³ugoœæ 221 cm, wagê 122 g i prêdkoœæ akcji opisan¹ jako X-FAST. Do ³owienia tym kijem najlepiej u¿yæ przynêt wa¿¹cych 10,5-24,5 g w po³¹czeniu z link¹ o mocy 7-32 kg.

1 277,00 

Długość

2,21 m

Akcja

X-FAST

Moc

H

Części

1

Moc linki

7-32 kg

Przynęta

10,5-24,5 g

Waga

122 g

Uchwyt

1