VTC74HF

Casting VTC74HF to jeden z przedstawicieli wêdek St. Croix Victory, bêd¹cej nowoœci¹ w ofercie amerykañskiego producenta na 2021 r. Jeœli chodzi o podstawowe parametry, kij ten posiada d³ugoœæ 223 cm, wagê 119 g i prêdkoœæ akcji opisan¹ jako FAST. Do ³owienia tym kijem najlepiej u¿yæ przynêt wa¿¹cych 10,5-42 g w po³¹czeniu z link¹ o mocy 7-32,5 kg.

1 277,00 

Długość

2,23 m

Akcja

FAST

Moc

H

Części

1

Moc linki

7-32,5 kg

Przynęta

10,5-42 g

Waga

119 g

Uchwyt

1