VTS610MLXF

Seria St. Croix Victory to jedna z najnowszych linii wêdek w ofercie amerykañskiego producenta. Spinning VTS610MLXF to kij o d³ugoœci 208 cm i wadze 88 g. Do tego wêdzisko to posiada szybk¹ akcjê X-FAST. Najlepiej sprawdzaæ siê bêdzie przy ³owieniu przynêtami o wadze 3-10,5 gramów i ¿y³k¹ b¹dŸ plecionk¹ o wytrzyma³oœci 3-10 kg.

1 236,00 

Długość

2,08 m

Akcja

X-FAST

Moc

ML

Części

1

Moc linki

3-10 kg

Przynęta

3-10,5g

Waga

88 g

Uchwyt

1