VTS73MXF

Seria St. Croix Victory to jedna z najnowszych linii wêdek w ofercie amerykañskiego producenta. Spinning VTS73MXF to kij o d³ugoœci 220 cm i wadze 99 g. Do tego wêdzisko to posiada szybk¹ akcjê X-FAST. Najlepiej sprawdzaæ siê bêdzie przy ³owieniu przynêtami o wadze 5-14 gramów i ¿y³k¹ b¹dŸ plecionk¹ o wytrzyma³oœci 3-10 kg.

1 366,00 

Długość

2,20m

Akcja

X-FAST

Moc

M

Części

1

Moc linki

3-10 kg

Przynęta

5-14 g

Waga

99 g

Uchwyt

1