VTS71MF

Seria St. Croix Victory to jedna z najnowszych linii wêdek w ofercie amerykañskiego producenta. Spinning VTS71MF to kij o d³ugoœci 215 cm i wadze 96 g. Do tego wêdzisko to posiada szybk¹ akcjê FAST. Najlepiej sprawdzaæ siê bêdzie przy ³owieniu przynêtami o wadze 5-17,5 gramów i ¿y³k¹ b¹dŸ plecionk¹ o wytrzyma³oœci 3-10 kg.

1 301,00 

Długość

2,15m

Akcja

FAST

Moc

M

Części

1

Moc linki

3-10 kg

Przynęta

5-17,5g

Waga

96 g

Uchwyt

1